Стхайрин патав-мугьманвилиз!

stxarin patavАлай йисан 24-мартиниз Магьачкъалада, Республикадин Расул Гьамзатован тIварунихъ галай милли улубханада вижевай вакъиа кьиле фена: Бакуда чапзавай културадин «Алам» журналди чIехи мярекат-литературадинни музыкадин межлис тешкилнавай. Лугьун герек я, зал сиве-сивди тамашачийрив ацIанвай. Мярекатдал Дербент шегьердай, Белиждай, Кьасумхуьрелай атанвай делегацийри, меркезда уьмуьрзавай чи шаирри, кхьирагри, манидарри, чIугарри , алимри, артистри, журналистри ва студентри иштиракзавай.
Мярекат «Дагъустан-Азербайжан» дуствилин тешкилатдин кьил Абдулкъафар Агьмедова ахъайна: — Играми ватанвияр! Къе чаз Азербайжандай багьа мугьманар-чи стхаярни вахар атанва. Абурун арада «Алам» журналдин редактор Камран Къурбаналиев, этнограф Абир Тагьиров, «Араз» радиода лезги чIалал гнугрин редактор Руслан Шейдаев, шаирар тир Вакъиф Муьшкуьрви, Эйваз Гуьлалиев, Римма Гьажимурадова, манидар Магьира Ширинова ава. Лезгийрин литература дегь бинеяр авайбурукай сад я. Гьикьван четинвилер, татугайвилер гьалтнатIани, чи миллетдилай хайи чIални литература хуьз алакьнава.
Лезги литературадин алай аямдин векиларни ам хуьз, мадни вилик тухуз алахънава. Дагъустанда хьиз, Самур вацIун а патани лезги чIалал газетарни журналар акъатзава, литературадин межлисар, конкурсар тешкилзава. И карда чна къуватар сад авунилай гзаф месэлаяр аслу я. Заз рикIин сидкьидай къе чаз мугьман хьанвай ватанэгьлияр тебрикиз канзава,-къейдна Абдулкъафар Агьмедова.
Межлис Камран Къурбаналиева давамарна:-Сифтени-сифте заз «Алам» журнал арадал гъана акъудун патал куьмекар гайи, къе рагьметдавай Байрам Салимованни Келентар Келентерлидин тIварар мецел гъиз канзава. Виликай къвезвай июндиз журнал акъатиз пуд йис тамам жеда. Чна гьа вахтунда Бакуда са хъсан межлис кьиле тухун фагьумнава!
«Алам» журнал, гьукуматдин патай са куьмекни авачиз акъудзавайди я, -лагьана Камран Къурбаналиева- Адан кьилин мурад- Азербайжанда лезги чIал ва култура хуьн, ам вилик тухун я. Чун жезмай кьван «Алам» вири патарикай хъсанариз алахънава. Журналдин къене литературадин «Марвар» тIвар алай кIватIал арадал гъанва. Адан куьмекдалди чна туькIуьрунрал рикI алай жегьилар санал агуднава, абуруз эсерар чапдай мумкинвилер гузва. «Марвар» кIватIал арадал гъунилайнихъ, зарияр патал Лезги Няметан тIварунихъ галай ва лезги манидарар патал «Лира» тIвар алай премияр тешкилнава. Алатай йисуз «Алам» журналдихъ мад са агалкьун хьана: коллективдив Шарвилидин тIварунихъ галай премия вахкана. И карди чак руьгь кутуна.
Ахпа межлисдал публицист, тарихдин илимрин кандидат Ризван Ризванова «Алам» журналди ва «Марвар» кIватIалди лезги литература вилик тухунин карда къугъвазвай ролдикай, лезги литературадин сад тирвиликай рахана.
Республикадин улубханадин кIвалахдар Секинат Мусаевадин гафаралди, библиотекада фадлай икьван гзаф иштиракчияр аваз лезги мярекатар хьанвачир:- «Алам» журнал Дагъустанда акъатзавай журналрилай кIусни усал туш. Акси яз, бязи месэлайрай ам чешне я! Къе чи тавханада ихьтин межлис тешкилунай заз Бакудай атанвай мугьманриз сагърай лугьуз канзава.
«Марвар» кIватIалдин регьбер Эйваз Гуьлалиева гаф къачуна: — Азербайжанда кардик квай лезги литературадин кIватIалди Самур вацIун кьве патани уьмуьрзавай къелемэгьлияр садзава. Шад жедай кар ам я хьи, абурун арада хейлин жегьиларни ава. Кьилди къачуртIа Дагъустандай жегьил шаирар тир Владик Батманов, Гуьлфия Пиругъланова, Мадина Рамазанова, Зарина Мустафаева, Куругъли Ферзалиев, Марсел Ризаев «Марвардин» членар я.
Гуьгъуьнлай межлисдал Вакъиф Муьшкуьрвиди, Римма Гьажимурадовади, Эйваз Гуьлалиева, Руслан Шейдаева фасагьатдиз шиирар кIелна, этнограф Абир Тагьирова лезги халкьдин тарихдин гуьмбетрикай гегьенш суьгьбет авуна. Магьачкъала шегьердавай 38-нумрадин гимназияда лезги чIалан ва литературадин муаллим Гьалимат Баламирзеевадин гъилик чирвилер къачузвай аялри Алирза Саидован, Фейзудин Нагъиеван, Мердали Жалилован ва маса шаиррин шиирар хуралай лагьана.
Мярекатдал алай йисуз «Лира» премиядиз лайих акунвай манидар Руслан Пирвердиевавни Дагъустандин халкьдин артистка Фаризат Зейналовадив дипломар вахкана.
Литературадинни музыкадин межлис Магьира Шириновади, Фаризат Зейналовади, гьакIни Пакизат Рагьимханова кьиле авай лезги халкьдин манияр тамамарзавай хордин манийри мадни гурлу авуна.
Эхирдай тIвар-ван авай журналист Гуьлера Камиловади ва манидар Ризабала Агъабалаева мугьманриз чпин рикIин гафар лагьана.
Пакад юкъуз «Аламвияр» ВГТРК-дизни Даградиодиз мугьман хьана, алай девирда Къуба пата лезги чIал, литература, култура вилик финикай, гьакIни расал жезвай проблемайрикай гегьенш рахана.

Римма Гьажимурадова
«Кцlар» газет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *