Nizami Gəncəvi лезги чlалал

Эйваз Гуьлалийринан элкъуьрунар

Az danışmağın gözəlliyi

Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.

Bir inci saflığı varsa da suda
Artıq içiləndə dərd verir su da.

İncitək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.

Az sözün incitək mə’nası solmaz,
Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.

Əsli təmiz olan saf mirvarılar,
Suya və torpağa min bəzək vurar.

Mə’dənlə dolsa da hər xəzinə,
Hər kiçik zərrəsi dərmandır yenə.

Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək,
Yüz xırman otundan yaxşıdır, gerçək!

Yüz ulduz yansa da göylərdə, inan,
Bir Günə baş əymək xoşdur onlardan.

Göydə parlasa da nə qədər ulduz.
Günəşdir nur verən aləmə yalnız.

 

Т1имил рахунин иервал

Гафуниз циз хьтин иервал ава,
Т1имил ихтилатун, хуш кар я пара.

Седефдин экуьвал ават1ани циз
Пара хъун хьайивал, т1ал гуда михьиз.

Экуь гаф хкягъа, т1имил гафара,
Ви куьруь рахунрив иер хьуй дуьня.

Михьи тур, багьа тур гаф лугьур алмас,
Яргъи ихтилатрин т1имил жеда мас.

А кьил саф хьайила, гевгьерди михьи
Агъзур дамах гуда, накьвадинни ци.

Мядендай ац1айт1ан хазинадин к1вал,
Дава я, дарман я гьар гъвеч1и кк1ал.

Рик1из хъуьтуьлвилер гайи са к1унч1 цуьк
Ратун виш векьелай, хъсан жеда гьик1.

Виш гъед кайит1ани ч1алахъ хьухь цава
Хушвал тек Ракъиниз икрамунив гва..

Цава рвек1-рвек1айт1ан гъетери пара,
Тек Рагъ я, дуьнядин экуьнин чара.

 


 

Аtanın oğula nəsihəti

Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as,
Ata nəsihəti faydasız olmaz:

Nə hiyləgər, nə də vicdanı dar ol,
Hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol.

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.

Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək:
Bir insan əliboş gəzməsin gərək.

——————————————-

Бубадин хциз рехъ къалурин

Я хва, зи рахунриз яб це на хъсан
Бубадин акьулрин файда я масан:

Илис жез кар мийир, виждан тахьуй сал
Кар чидай итим хьухь, кьат1из жедайвал.

Са илим чир ийиз, ккан хьайит1а ваз
Алахъа, гьар са зат1 кьиле кьван акваз.

Палан цуз жез авай, инсан алакьай
Хъсан я са зурак1, бармак цвайдалай.

Зиди ваз лугьун я, ви к1валах яб гун:
Герек я са касни, гъил ич1из тахьун

 


 

Qəlbini çalmasın bu mal, bu dövlət,
Azı bir zillətdir, çoxu fəlakət.
Göydə ol, yerdə ol, fərqi yox bunun,
Torpaqsan, yenə də torpaqdır sonun.

——————————————-

Рик1ин кьил тахьурай и девлет, мал
Пара хьун бела я, т1имил хьун са т1ал.
Цавал хьухь, чилел хьухь рик1ел хуьх и сир:
Накьв я вун, мад гъилер накьв жеда эхир.

 


 

Gecə keçmiş, mənə gəl bir məhi-taban ol sən,
Eşqinin həmdəmiyəm, süfrəmə mehman ol sən!

Dirilik çeşməsidir ləblərin, ey nazlı nigar!
Getməmiş canım əlimdən mənə canan ol sən!

Çatma gəl qaşlarını, aşiqə rəhm eylə bir an,
Kəl axıtma qanımı, can verəcək can ol sən!

Saralan çöhrəmə bax, dərdli sinəmdən tozu sil,
Çəkdiyim dərd ki sənindir, barı dərman ol sən!

Nə qədər od olub odlar vuracaqsan canıma,
Bir saat məclisimə sünbüli-reyhan ol sən!

Kakilin ay çətiri, mişk saçır zülflərin,
Bir qulundur bu Nizami, ona sultan ol sən!

——————————————-

Йиф фена, ша заз варз хьиз экуь инсан хьуьхь вун.
Ашкъидив сад я зи рик1, суфрадал мугьман хьухь вун.

П1узарар чешме я са чандин дава, я наз ханум
И чан гъиляй акъатдалди, илифа масан хьухь вун.

Ч1урмир чин на акьван, вун кканидан язух ша
Ша авадармир зи иви, заз чан гуз чан хьухь вун.

Кьиб элкъвей чиниз килиг, и хурун руг михьа зи
Ч1угзавай т1ал види я, ша са дарман хьухь вун.

Вун гьикьван ц1ай хьана, ц1аяр гуда и зи чандиз
Са герен зи межлисдин, пурни тир рейгьан хьухь вун

Кук1ушдиз варз я четир, атир гузва ч1арари
Ви лук1 я и Низами, адаз султан хьухь вун.

Комментарии к статье “Nizami Gəncəvi лезги чlалал

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *