«Марвардин» кимел гьар шаирдин са шиир

Бажиханум Исаева 

Регъуь тахьурай

Ч1урайт1а рухвайри бубайрин веси
Зурзада есир хьиз виждандин вилик.
Тахьайт1а миллетдин кьилел иеси
Кьил жеда чарадан капашдин к1аник.

Писп1идин зил ванцел, кьуьлда дилида
Епинин кьилик квай къармах аквадач.
Кап ягъаз шабашни гузва вирида
Т1ал гвайдан аманда садни акьадач.

Садбуруз тахт гуда, садбуруз умуд
Умуддин рекьер лап яргъалбур жеда.
Сад къенид хьайит1а, вад жеда ч1уруд
Рагъ нисин тахьанмаз, къулухъ элкъведа.

Чарадав хьайит1а мерездин са кьил
Арушда туп1алай, вад йикъан уьмуьр.
Накьанан лук1вариз пайда бубад чил
Ахъайна т1ушунда са ява нехир.

Азадвал, гьуьруьйят виридаз гьахъ я
Алатнава фадлай, лук1варин заман.
Зурак1 са бахтуник, къекъвемир нагьахъ
Марк чухвадай к1ир хьиз тахьурай гардан.

Хурал эл такурт1а, лал жеда дагълар
Суст жеда булахар, бябан чуьллер.
Ацахьда мезреяр, акахьда салар
Билбилар кис жеда, шуьткьуьда цуьквер.

Рик1ерай рик1ериз тел туна канда,
Мурад къведай рекьер яргъал тахьурай.
Ватанда экуь са гел туна канда
Пакагьан веледриз регъуь тахьурай.

 


Зерифа     

«Чун цIаярин уьлкведай я»

                        Лезги  Няметаз

Хьран къене кудайди туш чи фирчин,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!
Къайибуруз ахъайдач рак, гудач чин,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

ЦIай авачир халкьдин къула цIай кудай,
Яр-дустуниз чимивилин пай гудай,
Душманириз регьим тийиз цIай гудай,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

Гьил агъада авай элдин гъил кьадай,
Чи накьварал яргъи авур гъил хадай,
Хаин касдин рикI атIудай, кьил хадай,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

Агьузарар, вилин накъвар пай гъимир,
Хуш манияр, авазар гъваш, вай гъимир,
Чун саврухар даканбур я, къай гъимир,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!


Вакъиф Муьшкуьрви 

Гуьллеяр 
 
Гзаф хьанай чи шаирдиз душманар:
Приставни, кулакарни, фекьияр!
Кесиб ксар ц1игел хьанваз са кап фахъ,
Течиз гьик1ин чпихъ авай дердияр…
 
Алукьна югъ, кесибрал экв аватна,
Хуьрунвияр шегьре рекьел акъатна,
Колхоз хьана, гьахъ-адалат агатна,
Абдуллагьа кхьиз хьана лирлияр.
 
Сад лагьана къукърумарна цавари,
Душманарин кьисас вяде яман тир:
Тергна шаир Шоллар хуьруьн патарив,
Чаз амукьна шаир касдин «гуьллеяр».

Римма 

ЭКУЬНИН ХИЙИР!
 
Экуьнин хийирар, экуьнин хийир!
ГьикI я ви гьалар, я кьуьзуь дуьня?
Хийирар гвани вав, тахьайтIа шийир,
Гагь вун хъуьреда, гагь аси дуьня!
 
Экуьнин хийирар, я Рагъ, иерди!
Чинавай мили хъвер галат тийирди!
Я вун мичIи йифер экуь хъийирди,
Жувалай я хьи вун гьей рази, дуьня!
 
Экуьнин хийирар, эй кьакьан цавар!
Алаха дуьнядал ви вили навар,
Уьмуьрдин алатай бахтавар чIавар
ВутI хьана, гьинва вун, гьинва зи дуьня?
 
Экуьнин хийирар, зи гуьгьуьл, зи рикI,
Гьикьван генг я ви хияларин ник!
Гьихьтин йикъар кума уьмуьрдин вилик,
Уьмуьрдин кIвенкI я вун, гагь веси дуьня!
 
Экуьнин хийирар, рикI алай цуьквер,
Хъуькъверал экуьнин чиг алай цуьквер,
Иерда зи хуьруьн жигъирар, рекьер!
Иерда ви кхьин, ви язи дуьня!

 


Эйваз Гуьлалийрин 

Ватан аманат я…   

Шаирдиз гунагь я, мез къефесда таз
Къефес къазамат я, к1вал са эсер я.
Къелем гьевесда тваз, ччар гьевесда тваз
Уьмуьр аламат я, звал са эсер я.

Хъендикай хъен жеда, гьа вич кьван мич1и
Яргъамаз ац1ура, къайивал ич1и.
Инсандиз пахш авур, Аллагьдин вичи
Ватан аманат я, ч1ал шагь эсер я.

Ч1ав гарун гъилева, кагьулвал чидач
Я садаз хатурдач, я язух къведач.
Кереман рухъведкай заз дава жедач
Рахун мугьуббат я, т1ал са эсер я.

К1вач ялун, гаф вегьин к1ура дуьня я
Кьуд патаз гъугъ ийин, гъура дуьня я.
Шаирвал са маса, ччара дуьня я
Гургур къиямат я, кьвал са эсер я.

Булахни, къавахни хвални шиир я
Фагьумни, кьат1унни, т1ални шиир я.
Нефесда рек1везвай ч1ални шиир я
Сенят дарамат я, цал са эсер я.


Сейфудин Шахпазов 

За зи кирма

Зa зи кирмa* лeзги чилиз гaнaчт1a,
Пaк aдeтриз зун вaфaлу хьaнaчт1a,
Вичин дeрт-гъaм зa булaхрaй хвaнaчт1a,
Лaцу жигeр кaрмaш хьaнa кaнaчт1a,

Т|aл къaти жeз сaмур муькъвeл фeнaчт1a,
Кьвe пaтaзни килигиз зун шeнaчт1a,,
Шарвилидин веси мецел гъаначт|а,
Ам кашамдин т|арат| хьиз за кьуначт|а,

Сад хъхьунин ният рик|е туначт|а
Гъуцар Сувухъ элкъвена кьин кьуначт|а.
. . . Чин такьуна лугьузвa зa гьaвиляй: —
Хaйи чили aт1урaй зун хвaвиляй.

*кирма-канивал, чими гьиссер


Къериб Гьуьсейнов 

МУЧУГЪ ТlВАР АЛАЙ

 

Къе зун экъечзавай дагьларин пелел
Къе зун элкъвезавай рагарин кьилел,
Зун къвезвай рекьериз амук1на ц1игел
Са гуьзел шехьзава Мучугъ т1вар алай.

Цик1енва… кьил твадай са к1вал амачир,
Кварара дуьдгъвердин ст1ал амачир,
Целера нисидин кк1ал амачир
Са хуьр ик1 негьзава Мучугъ т1вар алай.

И хуьр низ акурай мадни ахварай,
Т1вар ама- вич фена элкьвей чархарай.
Мад хпер ахвахьдач какур к1харай-
Ччили фул-мекьзава Мучугъ т1вар алай.

Къурай марф яйлахрин ругар михьзавай,
Ц1егьери яд хвадай чаквар михзавай.
Ина Лезгистандин накьвар михьзавай
Са руша эхзава Мучугъ т1вар алай.
 
Гъилер яргъибури ччилер к1ат1зава,
Са к1ус к1вач кьежейди агъуз катзава.
Селци и хуьр алай хурар падзава-
Нак1вар гьинихъзава Мучугъ т1вар алай?
 
Рик1ел вуч хкирай рик1 авачирди,
Рекьел вуж хкирай рехъ авачирди.
Туп1арал галк1урдай кек авачирди
Тарих чуьнуьхзава Мучугъ т1вар алай!

Гуьнеш Мевланов 

Зи лезги ч1ал

Хушбахт я зун и дуьнядал
Са лезги хьиз атуналди
Хушбахт я зун , дуьнядин гьал
Лезги ч1алал кьат1уналди.

Нек1ед галаз, лайладихъ кваз
Дидед туна ч1ал зи чанда.
Гьар са ч1авуз дидед галаз
Ам т1арат хьиз хвена канда.

Дидедин ч1ал вучиз икьван
Ширин я вун, масан я вун.
Дуьнядаллай ч1аларилай
Виридалай хъсан я вун.

Акъудайт1ан азраилд чан
Мецел дидед ч1ал алаз хьурай зи.
Квадарайт1а дидедин ч1ал
Сивевай мез лал хьурай зи.
 
Чан лезгияр, гьина хьайт1ан
Ша, алудмир ч1ал рик1елай.
Ам бубайрин аманат я
Аманат я, чи рик1 алай.

Бести Нифтиева 

(Кесиб Абдуллагь)
Мирозданье

Не осмыслить тебя , не понять,
О, жестокое мирозданье!
Не вкусить твоих благ, не познать,
О, свирепое мирозданье!

Кто успел твои блага вкусить,
Ярко — алых закатов испить
И чарыки с собой прихватить,
Покидая тебя, мирозданье?

Для одних — чудо ты, рай земной,
Для других — рок жестокий и злой,
А иным — безмятежный покой
И полей аромат земляничный!

Ну а мне… как тебя почитать,
Коль пришлось день и ночь причитать
И в нужде беспросветной страдать,
О, великое мирозданье?!

Дуьня

Гъавурда гьат тийир затI я,
И аквазвай векъи дуьня.
Лезет авач яшайишдин,
ХупI хьанвачни пехъи дуьня.

Вуж я валай кам къачуна,
Чил-чирагъдин шам къачуна,
КIан квачир шалам къачуна
Фейиди, кьил рехи дуьня?!

Бязибуруз женнет я вун,
Бязибуруз зиллет я вун.
Бязибуруз лезет я вун,
Чуьлда битмиш некъи дуьня!

Вучиз ийин за ваз гьуьрмет?!
Йифиз-юкъуз гатаз кьил-мет,
Абдуллагьаз тагай девлет,
Вучда вакай чIехи дуьня?


Эсмира Бейбутова 

Чи дуьня

Зун чилерал аламачир
Са кус цавуз акъатнавай.
Аман Аллагь и зари руш
Лап цавариз акъатнавай.

Рик1е са къал, са кик1ин тир
Ягъаз авай гуп-гуп ийиз.
Зун са нуьк1 хьиз аквазавай
Лув гузавай ц1ийи-ц1ийиз.

Тандиз са цирк акъатнавай
Вун зи вилик агатайла.
Вун акуна хьанвай ашуькь
Вун кьуьлериз акъатайла.

Чун демина, хьана дуьшуьш
Чаз чи дуьня атана.
Ашкъи лугьур ширин емиш
Чна санал ат1ана.

 

 

 

 

 

Комментарии к статье “«Марвардин» кимел гьар шаирдин са шиир

  1. Пlара хъсан цlарар гъанва,
    Пlара хъсан зарриярни…
    Экуьн кьиляй, лап, къилав я’на??

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *